Általános Szolgáltatási Feltételek

2018 máj 2.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az oldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) által biztosított vagy értékesített hirdetési lehetőségekre és felületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a Hirdető jogait és kötelezettségeit.

Hirdető kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező ÁSZF-et megismerte, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el, és erre való hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen ÁSZF megtámadásának jogáról.

A szerződés a felek között a regisztráció kitöltésével, és az azt megerősítő emailben küldött aktiváló linkre kattintva lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a felhasználói fiók aktivalásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a hirdetőknek.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely az általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a hirdetései csomagok listaáraiból. Az akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt a honlapján tájékoztatást nyújt, azonban bizonyos akciókat csak az általa meghatározott célcsoportoknak biztosít, és erről nem köteles tájékoztatást adni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg, és minden igénybevett szolgáltatás az annak megrendelése napján érvényes díjszabás és kondíciók alapján kerül megrendelésre és teljesítésre.

A hirdető jogosult jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
A hirdető köteles az általa a regisztrációs és a hirdetési űrlap kitöltésekor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, és változás esetén azokat módosítani, illetve jelezni Szolgáltató felé a módosítás elvágzése érdekében. Szolgáltató nem tehető felelőssé a hibás adatokból eredő károkért.

A Szolgáltató. által működtetett weboldal hirdetési szolgáltatásai elérhetőek azok számára, akik regisztrálnak. A regisztrációval a Hirdető elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A rendszer használata során bármely trágár, obszcén kifejezés nem engedélyezett, a feladott hirdetések tartalma nem ütközhet jogszabályba, nem sérthet szerzői jogokat, személyhez vagy személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Hirdető által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy a leírt szabályoknak nem felenek meg, úgy jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a használatból kizárni.

A regisztráció alkalmával Hirdető hirdetési jogot szerez, mely feljogosítja cége adatainak és szolgáltatásainak közzétételét a hirdetési rendszerben. A rendszerben elhelyezett hirdetések egy külalaki ellenőrzésen esnek át, mely ellenőrzés alkalmával az adminisztrátor módosíthatja a megjelenített tartalmat amennyiben az formailag nem megfelelő. Az adminisztrátor nem ellenőrzi a hirdetés valódiságát minden esetben, az abban elhelyezett információk valódiságát, helyességét, és jogszabályoknak való megfelelését a Hirdetőnek kell biztositania, és kijelenti hogy azok tartalmáért a felelősséget vállalja.

A Hirdető választhat különféle megjelenési csomagok közül, melyek az Új Vállalkozás Felvitele menüpont alatt elérhető űrlap tetején választható, és a mindenkori fizetendő díj is feltüntetésre kerül. Az ingyenes díjcsomagok korlátozott tartalommal kerülnek a rendszerben rögzítésre, 6 havonta megújításra szorulnak. A fizetős díjcsomagok 1 év időtartamra érvényesek és teljes, illetve kiemelt teljes megjelenést biztosítanak. A díjcsomagok mellett és a hirdetés feladása során a számlázási/fizetési oldalon megjelenítésre kerül a fizetendő díj, melynek kiegyenlítése banki átutalással történhet. A fizetési határidő lejártáig a Hirdető által elhelyezett céges hirdetési adatok ideiglenes megjelennek az oldalon, azonban a hirdetési díj ki nem egyenlítése esetén a rendszer adminisztrátora eltávolítja az oldalról. A fizetendő díjról a rendszer információs emailt küld a Hirdető regisztrációjában megadott email címre, mely egy díjbekérő a számlázási adatokkal és az igénybe vett szolgáltatások részletes információjával. A Hirdető vállalja a megrendelt díjcsomag ellenértékének kiegyenlítését, mely alapján Szolgáltató a végleges pénzügyi számlát elkészíti és elküldi a Hirdető részére, a számlázási oldalon megadott adatokkal kitöltve. Szolgáltató a számlát postai vagy elektronikus úton küldi el a számlát a Hirdető részére.

A hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • Jogszabályba ütközik
 • Nem illeszkedik az oldal kialakított rendszeréhez, a tartalom kategóriájához
 • Szerzői, személyhez fűződő jogokat, személyes adatok védelméhez való jogot sért, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket vagy ideologiát tartalmaz.
 • Pornográf, szexuális ingerkeltásre irányul
 • Spam hirdetés
 • Hiányos tartalmú, szegényes bemutatkozás
 • Vallási, nemzeti, vagy nemzetiségi jogokat sértő kifejezés
 • Gyűlületkeltésre, erőszakra, megfélemlítésre alkalmas tartalom
 • Politikai információk és nézetek
 • Megtévesztő és összehasonlító reklám
 • Minden egyéb olyan információ, amelyet hatályos jogszabály vagy rendelkezés tilt

A Szolgáltatónak jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, a Magyar helyesírás szabályai alapján korrigálhatja a beküldött hirdetéseket.

A Hirdető saját személyes menüjéből kezdeményezheti hirdetése és/vagy regisztrációja esetleges törlését, mely így a Szolgáltatóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. Regisztráció törlése esetén a Hirdető a továbbikaban nem rendelkezik jogosultsággal az oldalon korábban elhelyezett, és előzetesen nem törölt hirdetési megjelenéshez. A hirdetés eltávolításához Hirdető tudomásul veszi, hogy először hirdetését kell a rendszerből az erre kialakított menüpont használatával törölnie, majd igénye szerint törölheti felhasználói fiókját. Ezzel rendszerünk a tövábbiakban semmilyen adatot nem tárol a Hirdetővel kapcsolatban.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalon elhelyezett információk helyességéért, az azokért való felelősség a Hirdetőt terheli, továbbá nem vállal felősséget a szolgáltatás elérhetetlenségéből adódó esetleges károkért.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon és annak funkcióiban, a szolgáltatási csomagok árazásában bármikor módosítást eszközöljön. Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás folyamatosságát vagy hibamentességét, azonban minden tőle elvárhatót megtesz annak legmagasabb szinten történő biztosítására. A honlap üzemképtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből eredó közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik, arra irányuló felelősséget kizárja. Kárigény esetén felek békés egyeztetésre törekszenek jogi képviselő jelenlétében, és csak ezen egyeztetés alkalmával felvett jegyzőkönyv aláírása után jogosultak bírósághoz fordulni.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pin It on Pinterest